REGULAMIN

1. Akademia Siatkówki KURIAN jest klubem sportowym.
2. Udział w zajęciach jest dobrowolny.
3. Udział w zajęciach wymaga wypełnienia i podpisania przez rodziców lub pełnoletniego uczestnika formularza zgłoszeniowego.
4. Podpisanie formularza zgłoszeniowego stanowi jednocześnie, wyrażenie zgody na uczestnictwo dziecka, jako członka Klubu, w zajęciach sportowych.
5. Podpisując formularz zgłoszeniowy, rodzice bądź opiekunowie, wyrażają dobrowolną zgodę, by dziecko brało udział w rozgrywkach sportowych, reprezentując Klub Sportowy KURIANVOLLEY Olsztyn.
6. Podpisanie formularza jest równoznaczne z przyjeciem na poczet członków Klubu Sportowego KURIANVOLLEY Olsztyn.
7. Podpisanie formularza jest jednocześnie zobowiązaniem do aktywnego uczestnictwa w życiu Klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu KURIANVOLLEY Olsztyn.
8. Podpisując formularz zgłoszeniowy rodzice, bądź opiekunowie, wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowch dziecka przez Polski Związek Piłki Siatkowej, Warmińsko Mazurski Związek Piłki Siatkowej oraz Klub Sportowy KURIANVOLLEY Olsztyn dla potrzeb niezbednych do realizacji celów statutowych, tych organizacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).
9. Podpisanie formularza zgłoszeniowego, stanowi, dobrowolne wyrażenie zgody, przez rodziców bądź opiekunów, na rejestrację Legitymacji Zawodniczej dziecka w Klubie Sportowym KURIANVOLLEY Olsztyn w Warmińsko-Mazurskim Związku Piłki Siatkowej w Olsztynie.
10. Zajęcia KS KURIANVOLLEY Olsztyn odbywają się w hali OSIR przy ul. Mariańskiej 1 w Olsztynie i w hali Gimnazjum nr 3 przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie.
11. Zajęcia w KS KURIANVOLLEY Olsztyn prowadzi Adam Kurian, trener II klasy piłki siatkowej, posiadający wykształcenie wyższe pedagogiczne AWF.
12. Na zajęcia należy przybyć 10 – 15 minut wcześniej, przebrać się i przygotować do zajęć, następnie punktualnie zgłosić się do trenera.
13. Jeżeli występują jakiekolwiek niepokojące symptomy złego samopoczucia lub choroby natychmiast zgłosić trenerowi.
14. Na rodzicach spoczywa obowiązek dodatkowego ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwego wypadku w trakcie zajęć. W przypadku niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia rodzic oświadcza, iż pełną odpowiedzialność bierze na siebie i nie będzie rościł od KS KURAINVOLLEY i jej trenera Adama Kuriana prawa do wypłaty odszkodowania.
15. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po uiszczeniu opłaty miesięcznej.
16. Chęć rezygnacji z zajęć wymaga poinformowania Klubu Sportowego KURIANVOLLEY Olsztyn na piśmie, z zachowaniem jedno-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
17. KS KURIANVOLLEY nie przewiduje się możliwości odrabiania opuszczonych zajęć.
18. Przed i po zajęciach w KS KURAINVOLLEY odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice-opiekunowie.
19. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach na terenie obiektów.